Tillgång till vård vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (vårdgaranti)

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010 51–52 §) ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården göra en bedömning av vårdbehovet senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt med polikliniken eller tandvården.

Vård som i samband med bedömningen av vårdbehovet har konstaterats vara nödvändig ska ordnas inom skälig tid, dock inom högst inom tre (3) månader. Denna väntetid får överskridas med högst tre månader inom mun- och tandvården om detta inte äventyrar patientens hälsotillstånd.

Vid specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har kommit in till verksamhetsenheten. Vården ska ordnas och inledas, med beaktande av hur brådskande vårdbehovet är, senast tre månader från det att vårdbehovet bedömdes.

Tillgång till icke-brådskande (ej jourmässig) vård vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar den 5 oktober 2023.

Polikliniker
Omedelbar kontakt förverkligas. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av vårdbehovet senast den tredje vardagen efter kontakten. En tid till sjukskötare fås vanligen samma dag. Tillgången till medicinskt motiverad vård förvekligas inom högst en månad.

Mun- och tandvård
Omedelbar kontakt till mun- och tandvården förverkligas. En bedömning av vårdbehovet av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården förverkligas senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt. Undersökning och vård av en patient med brådskande vårdbehov förverkligas i enlighet med lagen. Väntetiderna till tandläkare och munhygienister rör sig omkring en (1) månad.

Psykiatriska sjukhuset för fångar
Hänvisning till Psykiatriska sjukhuset för fångar sker med remiss av läkare. Remissen behandlas inom 1–7 dagar efter att den har anlänt och vården förverkligas inom 1–3 veckor beroende på hur brådskande behovet är. Vårdgarantin har förverkligats inom den tid som lagen förutsätter och köer har inte bildats.

Sjukhuset för fångar
Hänvisning till Sjukhuset för fångar sker med remiss av läkare. Remissen behandlas inom 1–7 dagar efter att den har anlänt och vid behov skaffas tilläggsuppgifter. Tillgången till vård förverkligas med beaktande av hur brådskande den är inom högst tre (3) månader. Vårdgarantin har förverkligats inom den tid som lagen förutsätter.