Hoitoon pääsy Vankiterveydenhuollon yksikössä (hoitotakuu)

”Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan Vankiterveydenhuollon yksikön on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana saman päivän aikana yhteyden perusterveydenhuollon toimintayksikköön ja saada yksilöllisen arvion tutkimustensa tai hoitonsa tarpeesta ja kiireellisyydestä sekä siitä, minkä terveydenhuollon ammattihenkilön tekemiä tutkimuksia tai antamaa hoitoa potilas tarvitsee (hoidon tarpeen arviointi). Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön.

Vankiterveydenhuollon yksikön Vankisairaalaan tullaan aina jatkohoitoa varten, eikä se ole ensimmäinen hoitotapahtuma. Vankisairaalassa annettava potilaan kiireetön hoito on järjestettävä korkeintaan kolmen (3) kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta.  Perusterveydenhuoltoon kuuluvaa suun terveydenhuoltoa, hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu tutkimus tai tarpeelliseksi todetun hoidon ensimmäinen tutkimus- tai hoitotapahtuma on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin neljän(4) kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa (3) kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Enimmäisaika saadaan ylittää enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä tai hammaslääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.”

Kiireettömän (ei päivystyksellisen) hoidon saatavuus Vankiterveydenhuollon yksikössä, tilanne helmikuussa 2024.

Avohoidon tiedot löytyvät Sampo- järjestelmästä linkki

Psykiatrinen vankisairaala ja vankisairaala (osastohoito). Avaa Excel- tiedosto

Suun terveydenhuollon hoitoonpääsytietoja julkaistaan myöhemmin, kun tietotekniset ongelmat on ratkaistu ja tiedot ovat luotettavia.