Hoitoon pääsy Vankiterveydenhuollon yksikössä (hoitotakuu)

Terveydenhuoltolain (1326/2010 § 51-52) mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena (3) arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden poliklinikalle tai hammashoitoon.

Hoidon tarpeen arvion jälkeen perusteltu hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään kolmessa (3) kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella potilaan terveydentilan vaarantumatta.

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Hoito on järjestettävä sekä aloitettava kiireellisyys huomioon ottaen viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireettömän (ei päivystyksellisen) hoidon saatavuus Vankiterveydenhuollon yksikössä, tilanne 24.1.2023.

Poliklinikat
Välitön yhteydensaanti toteutuu. Terveydenhuollon ammattihenkilön arvio hoidon tarpeesta toteutuu vähintään kolmen arkipäivän kuluttua yhteydenotosta. Ajan sairaanhoitajalle saa yleensä samana päivänä. Lääketieteellisesti perustellun hoidon saanti toteutuu enintään yhdessä kuukaudessa.

Suun terveydenhuolto
Välitön yhteydensaanti suun terveydenhuoltoon toteutuu. Terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama hoidon tarpeen arviointi toteutuu vähintään kolmen päivän kuluttua yhteydenotosta. Kiireellisen potilaan tutkimus ja hoito toteutuu lain edellyttämällä tavalla. Hammaslääkärien ja suuhygienistien ajat menevät n. kuukauden (1) päähän.

Psykiatrinen vankisairaala
Psykiatriseen vankisairaalaan hoitoonohjaus tapahtuu lääkärin lähetteellä. Lähete käsitellään 1-7 päivän kuluessa sen saapumisesta ja hoitoon pääsy toteutuu 1-3 viikon kuluessa kiireellisyys huomioon ottaen. Hoitotakuu on toteutunut lain edellyttämässä ajassa eikä jonoja ole ollut.

Vankisairaala
Vankisairaalaan hoitoonohjaus tapahtuu lääkärin lähetteellä. Lähete käsitellään 1-7 päivän kuluessa sen saapumisesta ja tarvittaessa hankitaan lisätietoja. Hoitoon pääsy toteutuu kiireellisyys huomioon ottaen enintään kolmen (3) kuukauden kuluessa. Hoitotakuu on toteutunut lain edellyttämässä ajassa.